لیست محصولات

bhg

11 محصول

- مقطع متوسطه دوم - پایه یازدهم - رشته انسانی و معارف - درس ریاضی و آمار(2)

فصل 1: آشنایی با منطق و استدلال ریاضی
ریاضی و آمار(2) - یازدهم - انسانی و معارف

8,000 تومان

فصل اول_درس ١: گزاره ها و ترکیب گزاره ها
ریاضی و آمار(2) - یازدهم - انسانی و معارف

8,000 تومان

فصل ٢: تابع
ریاضی و آمار(2) - یازدهم - انسانی و معارف

8,000 تومان

فصل اول_درس ٢: استدلال ریاضی
ریاضی و آمار(2) - یازدهم - انسانی و معارف

8,000 تومان

فصل ٣: آمار
ریاضی و آمار(2) - یازدهم - انسانی و معارف

8,000 تومان

فصل دوم_درس ١: توابع ثابت، چند ضابطه ای و همانی
ریاضی و آمار(2) - یازدهم - انسانی و معارف

8,000 تومان

فصل دوم_درس ٢: توابع پلکانی و قدر مطلقی
ریاضی و آمار(2) - یازدهم - انسانی و معارف

8,000 تومان

فصل دوم_درس 3: اعمال بر روی توابع
ریاضی و آمار(2) - یازدهم - انسانی و معارف

8,000 تومان

فصل سوم_درس ١: شاخص های آماری
ریاضی و آمار(2) - یازدهم - انسانی و معارف

8,000 تومان
محتوای%20آموزشی%20مدارس%20و%20خانواده

اتوبان ستاری، بلوار فردوس شرق، خ رامین جنوبی

کوچه سروی ، پلاک 25

khamide
تمام حقوق این وب سایت متعلق به ست است