لیست محصولات

bhg

20 محصول

فصل 1: ماتریس و کاربردها - هندسه ۳ دوازدهم

2,000 تومان

درس اول: ماتریس و اعمال روی ماتریس ها - هندسه ۳ دوازدهم

2,000 تومان

فصل اول_درس اول: ماتریس و اعمال روی ماتریس‌ها - هندسه ۳ دوازدهم

12,000 تومان

فصل 2: آشنایی با مقاطع مخروطی - هندسه ۳ دوازدهم

2,000 تومان

درس دوم: وارون ماتریس و دترمینان - هندسه ۳ دوازدهم

2,000 تومان

فصل اول_درس دوم: وارون ماتریس و دترمینان - هندسه ۳ دوازدهم

12,000 تومان

فصل 3: بـردارهـا - هندسه ۳ دوازدهم

2,000 تومان

درس دوم: وارون ماتریس و دترمینان - هندسه ۳ دوازدهم

2,000 تومان

فصل دوم_درس اول - هندسه ۳ دوازدهم

12,000 تومان
محتوای%20آموزشی%20مدارس%20و%20خانواده

اتوبان ستاری، بلوار فردوس شرق، خ رامین جنوبی

کوچه سروی ، پلاک 25

khamide
تمام حقوق این وب سایت متعلق به ست است