لیست محصولات

bhg

17 محصول

- مقطع متوسطه دوم - پایه دوازدهم - رشته ریاضی فیزیک - درس فیزیک ۳

فصل 1: حرکت بر خط راست
فیزیک ۳ - دوازدهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

فصل اول: حرکت بر خط راست
فیزیک ۳ - دوازدهم - ریاضی فیزیک

47,000 تومان

فصل2: دینامیک و حرکت دایره‌ای
فیزیک ۳ - دوازدهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای
فیزیک ۳ - دوازدهم - ریاضی فیزیک

47,000 تومان

فصل 2: دینامیک و حرکت دایره‌ای
فیزیک ۳ - دوازدهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

فصل3: نوسان و موج
فیزیک ۳ - دوازدهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

فصل سوم: نوسان و موج
فیزیک ۳ - دوازدهم - ریاضی فیزیک

47,000 تومان

فصل3: نوسان و موج
فیزیک ۳ - دوازدهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان

فصل4: برهم‌کنش‌های موج
فیزیک ۳ - دوازدهم - ریاضی فیزیک

8,000 تومان
محتوای%20آموزشی%20مدارس%20و%20خانواده

اتوبان ستاری، بلوار فردوس شرق، خ رامین جنوبی

کوچه سروی ، پلاک 25

khamide
تمام حقوق این وب سایت متعلق به ست است